top of page

Vilkår

Generelle vilkår for deltakelse på turer og kurs i Norge

​Utetid Tine Sødergren (arrangøren) tilbyr turer og kurs med/uten overnatting, hvor det inngår hel eller delvis egentransport, hvor minimumsbetingelsene i Lov om Pakkereiser med forskrifter ikke er oppfylt, og dermed ikke regulerer betingelsene for arrangørens turer og kurs. Arrangøren har likevel tatt utgangspunkt i sentrale rettigheter i loven, som beskrevet i disse generelle vilkårene.

 

Arrangøren anbefaler deltakerne å sikre seg at egen reise- og ulykkesforsikring samt evt. avbestillingsforsikring er gyldig.


 

1. Påmelding

Arrangørens turer og kurs er åpne for alle deltakere som tilfredsstiller de krav som settes til fysisk og psykisk evne for gjennomføring, se pkt. 11 Deltakerens ansvar. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført. Ved påmelding skal deltaker oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.

 

2. Avtaledokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av følgende:

 

 • Generelle vilkår for deltakelse på Utetid turer og kurs i Norge

 • Beskrivelser på arrangørens hjemmeside www.ute-tid.no og/eller arrangørens sosiale medier og/eller lenke til samarbeidspartner med fakta og opplysninger om turen eller kurset

 • Ordrebekreftelse og/eller faktura med innbetalingsinformasjon

 • Spesielle presiseringer eller avtaler i skriftlig korrespondanse

3. Pris

Prisen omfatter de ytelser som er nevnt under beskrivelsen av turen eller kurset med tilhørende program på arrangørens hjemmeside www.ute-tid.no og/eller arrangørens sosiale medier og/eller lenke til samarbeidspartners fakta og opplysninger om turen eller kurset.

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å øke eller senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil samt omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En øking skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille. Ytelser utover hva programmet fastsetter må selv betales av den enkelte deltaker.

 

4. Betaling

Ved påmelding får deltakeren tilsendt et bestillingssammendrag med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum og/eller restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre deltakeren kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen.

 

Hvis arrangøren gir mulighet for betaling av turer eller kurs som kontantsalg f.eks. VIPPS så gjelder elektronisk kvittering, og bestillingssammendraget er da beskrevet på arrangørens hjemmeside www.ute-tid.no og/eller arrangørens sosiale medier og/eller lenke til samarbeidspartner med fakta og opplysninger om turen eller kurset. 

5. Endring av bestilling

 

5.1 Bytte av tur eller kurs
Innen 30 dager før gjennomføring av turen eller kurset kan kjøperen bytte til en annen tur eller kurs mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7 Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.

 

Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra tur eller kurs som er fullt betalt til en annen person som oppfyller betingelsene for å kunne delta. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

 

5.2 Endringer av en bestilling
Deltakers krav om endringer i en bestilling for eksempel endret oppmøte/reisevei, tilleggsytelser etc. kan hvis arrangøren imøtekommer endringene medføre et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person.

6. Forsikringer

Arrangøren vil understreke at deltakelse på turer og kurs skjer på deltakerens eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske eller helsemessige følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe før, under eller etter gjennomføringen av turen eller kurset.

 

Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise- og ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse

Arrangøren kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 500,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding og refunderes ikke.

 

7.1 Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse

Arrangøren må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling gjelder følgende:

 

 • Mer enn 30 dager før avreise: et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr deltaker blir krevd av bestiller og/eller det innbetalte beløp for turen eller kurset tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker.

 

 • 30-15 dager før avreise: arrangøren beholder 15% av totalsummen og/eller sender en regning på 15% av totalsummen for turen eller kurset.

 

 • 14-8 dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av totalprisen for turen eller kurset.

 

 • 7-0 dager før avreise eller ved manglende oppmøte: arrangøren beholder 100% av totalprisen for turen eller kurset.

 

Ved avbestilling av arrangementer med totalbeløp under kr 3.000,- beholder arrangøren uansett et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr deltaker.

 

7.2 Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse 

Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har denne rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom det kan dokumenteres at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Deltakeren plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at denne er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. Arrangøren skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren.

 

7.2.1 Akutt sykdom, ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kroniske lidelse eller dødsfall som rammer
a. sikrede, sikredes eneste reiseledsager eller
b. sikredes nærmeste familie i Norden (ektefelle, registrert samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).

 

 

7.2.2 Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet
Bestiller må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves av arrangøren.

8. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte tur eller kurs underveis, er arrangøren ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakerens private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av tur- eller kurskostnaden. Se pkt. 12 Klager.

9. Avlysning

Arrangøren kan avlyse turen eller kurset på grunn av få tilmeldte, mangel

på turleder/kursholder samt vanskelige værforhold og andre forhold som er

utenfor arrangørens kontroll, herunder bla. force majeure. Ved avlysning

plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne:

 

 • senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer

 • senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre
   

Avlyses turen eller kurset på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning fra arrangøren.

10 Endringer

 

10.1 Endringer av før turstart

Det tas forbehold om at programmet for turen eller kurset kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra turen eller kurset. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av turen eller kurset defineres ikke som «vesentlige endringer». 

10.2 Endringer underveis

Arrangøren kan gjennom turleder og/eller kursholder underveis gjøre endringer eller avslutte turen eller kurset på grunn av force majeure, skade på turleder og/eller kursholder, ulykke eller lignende. Ved avsluttet tur eller kurs får deltakerne refundert den ubenyttede delen av tur – og eller kurspakken. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning fra arrangøren. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

 

Arrangørens turleder og/eller kursholder gjør sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man kan risikere ved ferdsel spesielt i fjellet. Det gis ikke refusjon av prisen ved slike endringer.

11. Deltakers ansvar
Deltaker plikter å lese programmet grundig og vurdere om denne er fysisk/psykisk i stand til å delta på turen eller kurset, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er denne forpliktet til å konsultere lege. Deltaker må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen eller kurset. Deltaker forplikter seg til å rette seg etter arrangørens turleder og/eller kursholders anvisninger. 

 

Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan denne nektes å delta eller utelukkes fra resten av opplegget, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

12. Klager
Arrangørens turleder og/eller kursholder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til arrangøren så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering
Informasjonen i tur- og kursbeskrivelsene er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i f.eks. rutetider og priser, åpningstider og priser for overnattingssteder og øvrig priser, samt trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne.

 

Som deltaker på arrangørens turer og kurs kan man bli tatt bilde av enten som turleder, kursholder eller deltaker. Disse bildene kan bli brukt til arrangørens hjemmeside, sosiale medier og publikasjoner. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder og/eller kursholder om dette, helst når turen/kurset starter.

14. Deling av e-post og/eller mobilnummer

​På enkelte turer og kurs hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, eller hvor deltakerne av andre praktiske grunner kan ha behov for direkte kontakt, kan arrangøren dele deltakerens e-postadresse eller mobilnummer med de andre deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

bottom of page